Privacyverklaring Power Enschede

We vinden je privacy erg belangrijk! Op deze pagina kun je lezen hoe wij omgaan met je gegevens en met informatie die je aan ons verstrekt.

Privacyverklaring van Power Enschede

We vinden je privacy erg belangrijk! Op deze pagina kun je lezen hoe wij omgaan met je gegevens en met informatie die je aan ons verstrekt.

Privacyverklaring activeringscentra Power Enschede (Gemeente Enschede)

Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede), gevestigd aan de Het Lang 78 – 7544 DR Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Het Lang 78 – 7544 DR Enschede – Tel.: 06-18198006

Mevrouw C. Reuver is de Functionaris Gegevensbescherming van activeringscentra Power Enschede (Gemeente Enschede). Zij is te bereiken via noord@centrumpower.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, meedoet met onze activiteiten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@centrumpower.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of (reclame)folder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en activiteiten af te stemmen op je voorkeuren;
 • Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van activeringscentra Power Enschede (Gemeente Enschede)) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede)  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reden voor- en achternaam: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te kunnen bezoeken (voor afspraken en werkzaamheden). (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden geslacht: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden adres: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven of te kunnen bezoeken (voor afspraken). (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden postcode en woonplaats: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven of te kunnen bezoeken (voor afspraken). (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden mobiel en/of normaal telefoonnummer: Om je telefonisch te kunnen benaderen voor informatiedoeleinden, servicedoeleinden en adviesdoeleinden. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden e-mailadres: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden overige persoonsgegevens: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden gegevens over uw activiteiten op onze website: Om het gebruikersgemak van (en binnen) onze website te kunnen verbeteren. (Bewaartermijn: 6 maanden).

Reden gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk): Het betreft hier Google AdWords remarketing (Bewaartermijn: Wordt door je zelf bepaald, wanneer je de cookies van je desktop computer, tablet of smartphone wist stopt dit). Wij maken GEEN gebruik van de Facebook pixel!

Delen van persoonsgegevens met derden

Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten en/of activiteiten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij deze derden kun je denken aan overheden en onderaannemer (indien van toepassing op een bepaald project). Deze informatie wordt ook verstrekt wanneer dit geëist wordt door een bevoegde overheidsinstantie of in gevallen van leven en dood.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door activeringscentra Power Enschede (Gemeente Enschede) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van van je hebben in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@centrumpower.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Activeringscentrum Power Enschede (Gemeente Enschede) neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via noord@centrumpower.nl.

Power Enschede en de Power centra zijn een initiatief van de Gemeente Enschede

Copyright © 2021 – Alle rechten voorbehouden – Power Enschede – Design: prescriptio – buro voor creatieve communicatie

Ga naar de inhoud